Learn for Life
Dutch Platform for International Adult Learning
 
 Learn for Life is lid van 
 
 
 
   Home      Internationale Prijs
De Stichting voor Volkshogeschoolwerk kent jaarlijks een Internationale Prijs toe aan een Nederlandse organisatie of instelling, die haar eigen expertise inzet ten behoeve van vernieuwende projecten op het gebied van volwassenen-educatie op internationaal gebied.

Hoofdcriterium voor deze Prijs:
het betreft een vernieuwend en overdraagbaar project op het gebied van volwassenen-educatie, dat zowel in Nederland als in een of meerdere andere landen aantoonbaar impact heeft.
 
 
Kandidaten Internationale Prijs 2011
U kunt nu uw eigen project of een ander project aanmelden.
Nominatieformulier
 

JURYRAPPORT INTERNATIONALE PRIJS 2012

Winnaar Internationale Prijs 2012:

het project BREAKING BARRIERS

Valk&Uil richt zich in Breaking Barriers op volwassen dyslecten en docenten in het gevangeniswezen. Onder gedetineerden komt dyslexie drie keer vaker voor dan gemiddeld en dit is een groot knelpunt bij hun re-integratie in de maatschappij. Centraal uitgangspunt in het lerend partnerschap is dat dyslectici ánders leren en dat er naast moeilijkheden ook mogelijkheden en begaafdheden zijn. Door dit in de aanpak als uitgangspunt te nemen, worden zowel bij de gedetineerden als bij de docenten veel obstakels weggehaald en kansengecreëerd. Dyslecten, ook zij die binnen gevangenismuren leven, zijn gebaat bij leerstof en lesmethoden die passen bij de eigen leerstijl.

Peer Learning vormt daarbij een belangrijke pijler: docenten wordt gevraagd ervaringen te delen en elkaar van tips te voorzien over het omgaan met (mogelijk) dyslectische “cliënten”. Deze aanpak is in de partnerlanden met succes uitgetest. Breaking Barriers leidde in Nederland tot de pilot ‘Support dyslectic detainees - better at what you do best’ die binnenkort in drie van de penitentiaire inrichtingen plaatsvindt. De jury hecht grote waarde aan de manier waarop Valk&Uil dyslexie benadert. Zij is enthousiast over de succesvolle inspanningen van de organisatie om dyslexie binnen het gevangeniswezen onder de aandacht te brengen en over de pilot die uitgevoerd wordt. Zij waardeert de werkwijze om via peer learning ‘anders leren’in penitentiaire instellingen vorm te geven. Valk&Uil verdient om deze redenen de Internationale Prijs 2012.
 

Stimuleringsprijs

voor het project Changing Horizons
Utrechts Centrum voor de Kunsten / IDEA Nederland / Fundacion Arte Pro Arte onderzochten in Changing Horizons hoe je interdisciplinair intercultureel theater kan maken en hoe je migratie op theatrale wijze bespreekbaar maakt. De partners onderzochten migratiegeschiedenis in hun eigen land en deelden deze verhalen met elkaar. Daarna schreef iedere partner een scène die in eigen land voor publiek werden gespeeld.
Aan deze voorstellingen koppelden de partners educatieve projecten voor jongeren, migranten en andere groepen. Vervolgens werden de scènes uit de verschillende landen bij elkaar gebracht waardoor spelers en makers elkaars culturele achtergronden en manier van theater maken kennen.
Gezamenlijk werkte men aan een nieuwe voorstelling waarin oorspronkelijke scènes een plek kregen. Het eindresultaat, ‘The many lives of the Family Tuna’, is op diverse plekken in en buiten Europa gespeeld. De partners werken momenteel aan een documentaire over het project en een aantal van hen zet de creatieve samenwerking verder voort.
De jury is onder de indruk van dit innovatieve project, waarbij veel mensen betrokken waren. Zij geeft het Utrechts Centrum voor de Kunsten / IDEA NL en Fundacion Arte Pro Arte de Stimuleringsprijs en wil hiermee overdracht en disseminatie van dit project van harte bevorderen.
Projectpartners in België, Frankrijk, Turkije, Verenigd Koninkrijk en NederlandSoort project: Grundtvig Lerend Partnerschap 2010 –2012 (onderdeel Europees Lifelong Learning Programme)
 

Aanmoedigingsprijs

voor het project TANDEM
ROC Nijmegen werkte via Tandem aan de vraag hoe je intergenerationele en interculturele communicatie tot stand kunt brengen en hoe je competenties in de beroepseducatie transparant en overdraagbaar kan maken. In dit project vormden laaggeschoolde jong volwassenen een tandem met oudere migranten, waarbij de jongeren de ouderen interviewden over hun werk- en levenservaringen. De competenties die de oudere migranten tijdens hun werkzame leven nodig hadden komen duidelijk naar voren in de ruim honderd interviews die zijn terug te vinden in de gebruiksvriendelijke online bibliotheek www.tandem-library.eu. Het resultaat is bijzonder geschikt als lesmateriaal. De partners ontwikkelden een handboek om gebruik van de bibliotheek te vergemakkelijken. In Nederland werkte de afdelingen NT1 en NT2 van ROC Nijmegen samen met VMBO/maatschappelijke stages en Vluchtelingenwerk.
Met de Aanmoedigingsprijs wil de jury bevorderen dat het prachtige materiaal dat in dit project is ontwikkeld binnen de volwasseneneducatie gebruikt gaat worden.
Projectpartners in België, Bulgarije, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en Nederland.
Soort project: Leonardo da Vinci project 2009 - 2011.

Aanmoedigingsprijs

voor het project CONTRIBUTIONS TO EUROPEAN HERITAGE
Horizon College wilde via Contributions to European Heritage het historisch bewustzijn van tweede kans cursisten rond de gemeenschappelijke Europese cultuur vergroten en tegelijkertijd docenten een vorm van bijscholing bieden op het terrein van experimenteel leren en teamwerkmethoden. Studenten van iedere partnerschool onderzochten historische bijdragen van hun eigen cultuur aan de Europese cultuur. Op deze wijze raakten zij meer geïnteresseerd in de eigen geschiedenis en ontdekten zij hoe de verschillende delen van Europa elkaar in het verleden beïnvloed hebben. Het project bevorderde de ontwikkeling van een Europees bewustzijn. Tijdens de projectactiviteiten ontwikkelden de studenten onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden. De expliciete aandacht voor de (culturele) geschiedenis van Europa leidde tot goed uitgewerkte documentatie over Europees erfgoed.
De jury geeft het Horizon College graag een Aanmoedigingsprijs. Dit project kwam dankzij grote inzet tot stand, had grote impact op de studenten en docenten en leverde mooie materialen op. De jury hoopt van harte dat dit project een follow up krijgt en dat de huidige resultaten verder gedissemineerd zullen worden.
Projectpartners in Duitsland, Griekenland, Spanje en Nederland
Soort project: Grundtvig Lerend Partnerschap 2010 –2012 (onderdeel Europees Lifelong Learning Programme)
 
EERVOLLE VERMELDING

voor het project LEARNING COMMUNITY

Learning Community richtte zich op het verbeteren van de toegang van migranten tot lifelong learning activiteiten door een brug te slaan tussen het bestaande onderwijsaanbod en migranten. Het project benaderde de doelgroep niet primair als immigranten, maar als mensen met interesses en hobby’s die verder ontwikkeld kunnen worden. CESO leidde in het kader van dit project zeven migrantenvrouwen tot Educatie Ambassadeur op. Deze vrouwen vormden de brug tussen educatieve instellingen en ruim honderd migranten. Veel Limburgse instellingen waren bij Learning Community betrokken. betrokken. Dit project had grote impact op de persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie van de deelnemers. Learning Community verdient naar het oordeel van de jury een Eervolle Vermelding.Projectpartners in Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Tsjechië en Nederland
Soort project: Grundtvig Multilateraal Project 2009 –2012 (onderdeel Europees Lifelong Learning Programme)
  
JURYRAPPORT EN NOMINATIES INTERNATIONALE PRIJS 2011
De Stichting Learn for Life (voorheen Stichting Volkshogeschoolwerk) kent jaarlijks tijdens het Festival van het Leren een Internationale Prijs toe aan een Nederlandse organisatie of instelling, die de eigen expertise inzet ten behoeve van vernieuwende projecten op het gebied van volwasseneneducatie op internationaal gebied.
Ook dit jaar waren er weer veel gegadigden voor deze prijs. De winnaars zijn STEUNPUNT SCOUTING GELDERLAND voor hun project Validation of non formal learning in voluntary work en MAASTRICHT UNIVERSITY Educational Research and Development voor het project Education Against Marginalization (EDAM).
De winnaars van de Internationale Prijs 2011 zijn tijdens een feestelijke studiemiddag op 12 september bekend gemaakt:
  • Maastricht University coördineerde Education Against Marginalisation (EDAM).Dit project maakt effecten van volwasseneneducatie zichtbaar en leverde overdraagbare evaluatietools op. De projectresultatengeven nu input voor beleid rond educatie. http://www.socialinclusion.eu
  • Scouting Gelderland coördineerdeValidation of non-formal learning in voluntary work. In dit lerend partnerschap werden praktische materialen ontwikkeld voor vrijwilligersorganisaties die met erkenning van competenties aan de slag willen. www.scoutinggelderland.nl
 
Het officiele juryrapport kunt u hier downloaden
De overige genomineerde projecten waren:
  • ROC Midden Nederland ontwikkelde in In Balance een raamwerk voor rekenen dat past in het Europese Kwlificatie Raamwerk. Het project leverde een onlie methode, een handboek voor docenten en politieke aandacht voor deze basisvaardigheid op. http://www.inbalance-online.eu
  • Castrum Peregrini bracht met Fanatism Indication Test gevoeligheid voor fanatisme onder de aandacht. Gebruik van cross disciplinaire benadering en vernieuwende disseminatievormen waaronder de evenementenserie We Are All Fanatics! www.castrumperegrini.org
  • Het Free Knowledge Institute ontwikkelde in de Free Technology Academy een wereldwijd aangeboden online cursusprogramma op wetenschappelijk masterniveau over het onderwerp vrije software. Alle materialen zijn zonder beperking beschikbaar. http://www.ftacademy.org en http: //freeknowledge.eu/
  • Het Euro+Songfestival maakte via INCREASE de rijkdom van culturele en leeftijdsdiversiteit zichtbaar. Dit pionierproject ging letterlijk en figuurlijk op tournee door Europa en stimujleerde Europese culturele uitwisseling van ouderen en jongeren. www.increase-project.eu en http://www.europlussongfestival.nl/site/home
Winnaar Internationale Prijs 2010
     
ROC NIJMEGEN
voor het project ‘ATTRACT AND RETAINÙ        
 
Wat te doen om de uitval van cursisten in de basiseducatie tegen te gaan? ROC Nijmegen coördineerde Attract and Retain, een project waarin ambassadeurs en mentoren werden ingezet om nieuwe cursisten te werven en te behouden. Potentiële cursisten herkennen zich in het levensverhaal van de ambassadeurs, waardoor zij sneller tot inschrijving overgaan. Vervolgens is er een essentiële rol weggelegd voor de mentoren. Een mentor is een oud-cursist die een speciale training krijgt en de nieuwe cursist begeleidt zodat deze zich welkom voelt en minder snel afhaakt. De projectpartners in de vier deelnemende landen organiseerden trainingen, schreven een handboek en maakten een dvd. Aanvullend ontwikkelde ieder land producten naar gelang de eigen behoefte. ROC Nijmegen ontwikkelde o.m. een portfolio voor mentoren en een mentortraining.
De jury kent de Internationale Prijs toe aan ROC Nijmegen. Zij waardeert in het bijzonder de inzet van het ROC om mentoren in de cursusgroepen een rol te geven. Deze vernieuwende werkwijze leidt er toe dat nieuwe cursisten een direct aanspreekpunt hebben. De mentor stelt hen op hun gemak en maakt hen wegwijs, waardoor de kans groter is dat de cursist gemotiveerd raakt om de cursus te blijven volgen. ROC Nijmegen coördineerde het AAR project op zorgvuldige wijze, met inachtneming van de verschillende processen die in de deelnemende landen plaatsvonden. Hierdoor was het mogelijk om tot bruikbare gezamenlijke eindproducten te komen. De jury spreekt bovendien haar waardering uit voor de inzet van het ROC om de projectresultaten onder de aandacht van een breed netwerk te brengen. 
Projectpartners:  Zweden, Ierland, Litouwen en Nederland
Soort project:      Grundtvig netwerk (onderdeel Europees Lifelong Learning Programme)
Contact:              ROC Nijmegen, Marijke van den Bos, 

ROC IP2010 IP 2010

De prijswinnaars 2010: ROC Nijmegen.

De prijswinnaars 2010: Universiteit Utrecht De prijswinnaars 2010: Universiteit Utrecht
     
IP 2010 IP 2010  
De prijswinnaars 2010: Stichting Nest! De prijswinnaars 2010: ROC Nijmegen    
     
(Fotografie Mieke van Engelen voor Europees Platform)
 
 
Winnaars vorige jaren:

2009

Internationale Prijs

'volwasseneneducatie met een internationale dimensie'
DICHTERBIJ
voor het project ‘AUCH WIR SIND EUROPAÙ

 

Aanmoedingsprijs

ROC NIJMEGEN voor het project ‘ATTRACT AND RETAINÙ

 

 

CULTUUR & CO voor het project ‘TRANSITIONSÙ

 

Eervolle vermelding

PLATO voor het project ‘SEALLLÙ

2008

Internationale Prijs

KONTAKT DER KONTINENTEN voor het project ‘EUNET INÙ

 

Aanmoedigingsprijs

EENVOUDIG COMMUNICEREN BV voor het project ‘European Learning Partnership on easy-to-read and plain languageÙ

2007

Internationale Prijs

Odyssee voor ‘International Migrant Women Initiatives IMWIÙ

 

Stimuleringsprijs

MOVISIE voor het project ‘Toegang tot EVCÙ

 

Aanmoedigingsprijs

Odyssee voor ‘International Migrant Women Initiatives IMWIÙ

2006

Internationale prijs:

STICHTING NIEUWKOMERS EN VLUCHTELINGENWERK, voor het project  'Kroon op het Werk' 

 

Aanmoedigingsprijs:

LANDELIJK CENTRUM OPBOUWWERK, voor het project ‘Training and Learning for Community DevelopmentÙ

 

Stimuleringsprijs:

CNV Kunstenbond, voor het project ‘European Academy for Culture and ArtsÙ

2005

Internationale prijs:

ODYSSEE voor het project 'On the way to an open European Society'

 

Aanmoedigingsprijs:

STICHTING MONDIALE SAMENLEVING SMS voor haar Trainingsprogramma

2004

Internationale Prijs:

ROC ter AA voor het project European Summer Academy

 

Aanmoedigingsprijs:

Stichting ENOVA - emancipatie adviesbureau Drenthe voor het project "Adult Education Centres en Participation of Civil Society".

2003

Internationale prijs:

Bureau Mutant voor het project Ouderparticipatie in de kinderopvang en respect voor diversiteit

 

Eervolle vermelding:

Deltion College en Rijn IJssel College voor het project Euromail

2002

Eervolle vermelding:

ROC Amsterdam voor het project Milestone

 

Aanmoedigingsprijs:

Koning Willem I College voor het project Euro-Identity

2001

Internationale prijs:

ROC Drenthe College voor het project Adult Returner Key Skills ARKS

 

Eervolle vermelding:

ROC Drenthe College voor het project Perspectief

2000

Internationale prijs:

Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling voor het project Dep-Der Turkije bestaat uit publiciteit voor het betreffende project, een aquarel en een oorkonde