Learn for Life
Dutch Platform for International Adult Learning
 
 Learn for Life is lid van 
 
 
 
   Home      VHS Archief
Archief Stichting Volkshogeschoolwerk
 

 

 
 
Volkshogeschool Allardsoog in Bakkeveen
1932, opgegaan in Stavoor; daarnaast zelfstandig conferentiedentrum
Kasteel VHS Chaloen, Valkenburg 
opgegaan in Driekant
nu hotel
 
VHS Eerbeek 1947- 1988
nu opleidingsinstituut voor NIMA A, B en C en NGPR diploma's en hotel-conferentiecentrum
 
 
Op deze pagina vindt u verder teksten gepubliceerd
ten tijde van de
Stichting voor Volkhogeschoolwerk

Leven Lang Leren

Overzicht van de acties die de Commissie Internationale Contacten van de stichting voor Volkshogeschoolwerk samen met ander organisaties ondernomen heeft naar aanleiding van het Memorandum Lifelong Learning van de Europese Commissie (2000) en daaropvolgende Europese en Nederlandse beleidsstukken:

2008   Expertbijeenkomst onderzoeken volwasseneneducatie 
Op 12 november jl. organiseerden de Stichting Volkshogeschoolwerk, Beraadsgroep Vorming, Teleac/NOT en de Nationale Unesco Commissie een expertbijeenkomst over vier actuele onderzoeksrapporten op het gebied van volwasseneneducatie. Circa 40 experts bespraken bovengenoemde rapporten en formuleerden aanbevelingen voor beleid en onderzoek voor de komende jaren.
Rapport met aanbevelingen

2008  Onderzoeksrapport: Palet van de non-formele educatie
Palet van de non-formele educatie beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de non-formele educatie in Nederland, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en het CINOP in 2007. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek vormen de aanleiding tot een expertmeeting die in november plaatsvindt.          
Palet van de non-formele educatie kunt u
downloaden

2006   Reactie op concept Communication Europese Commissie
De Europese Commissie bereidt een nieuw beleidsdocument (een Communication) voor over volwasseneneducatie: Adult Learning: it is never too late to learn. De concepttekst weerspiegelt een integrale visie waarbij educatie zowel van belang is voor arbeidsmarktdoeleinden als voor sociale participatie en persoonlijke ontwikkeling. Evenals in vorige beleidsdocumenten benadrukt de Commissie het belang van een brede volwasseneneducatie, waarbij leerprocessen zich afspelen in formele én non-formele settings.
Concept Communication.   

De Stichting Volkshogeschoolwerk staat in grote lijnen achter de aanbevelingen die de Europese Commissie in de concept Communication doet.  De Stichting pleit echter voor een sterkere actie vanuit de Commissie naar de lidstaten om de gewenste situatie in de volwasseneneducatie ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Lidstaten, waaronder Nederland, moeten een structuur opzetten waarin de volwasseneneducatie in haar vele verschijningsvormen kan floreren. Reactie Concept Communication

2005aaaAktieplan Leven Lang Leren
In november 2004 verscheen het Aktieplan Leven Lang Leren van staatssecretaris Rutte. De Internationale Commissie stuurde een
reactie op dit Aktieplan naar de staatssecretaris en de Vaste Commissie voor Onderwijs. In deze reactie formuleert de Commissie een aantal prangende vragen en verwijst zij tevens naar de reactie van de Beraadsgroep Vorming op het Aktieplan.


2004 aaaContact met beleidsmakers
In de loop van 2004 voert de Internationale Commissie, in samenwerking met de Beraadsgroep Vorming, gesprekken met Tweede Kamerfracties over de Nederlandse invulling van de Europese afspraken in het kader van Levenslang Leren en over activiteiten die tijdens het Nederlands voorzitterschap op dit gebied ondernomen kunnen worden.

13 maart 2003 Symposium Non-formele Educatie in een Ketenbenadering
Grote maatschappelijke vraagstukken (zoals inburgering, veiligheid, sociale binding, opvoedingsondersteuning, enz.) vragen om een gezamenlijke inspanning van overheid en instellingen, met name ook van educatieve instellingen. Tijdens dit symposium werd het
Manifest over het belang van non-formele educatie' gepresenteerd. Organisatoren: Beraadsgroep Vorming, Commissie Internationale Contacten, Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten BNVU en Odyssee RenD.

2002 aaaVoorlopig Rapport Bevordering Volwasseneneducatie in brede zin
Inventariserende studie naar modellen van goede samenwerking tussen formele, niet-formele en informele volwasseneneducatie en naar de voorwaarden voor beleid en uitvoering. De Beraadsgroep Vorming schreef deze studie in overleg met de Commissie Internationale Contacten en de BNVU, op verzoek van het Ministerie van OC&W.


2001 aaaExpertmeeting Memorandum Levenslang Leren van Europese Commissie

Op 6 juni 2001 vond een expertmeeting plaats naar aanleiding van dit Memorandum en de zes Kernboodschappen. De resultaten van deze bijeenkomst zijn aan de Europese Commissie aangeboden en na te lezen in het '
Commentaar en Aanbevelingen bij het Memorandum Levenslang Leren'.
Organisatoren: Beraadsgroep Vorming, BNVU en de Commissie Internationale Contacten.

Ger van Enckevoort
 Jarig van der Wielen

Algemene teksten en artikelen
Educatie als Animatie, 1998 - teksten van Rob Hajer, Marcel Spierts, Willem Houtekoop en prof. L.F.B. Dubbeldam
 
 
1936-1987 - gefuseerd met Bakkeveen
sinds 2002 internationaal centrum voor Zenboeddhisme
 
Teksten en artikelen over de Week en het Festival van het Leren
I did it my way, UNESCO publicatie. Downloaden: EN
 • Brochure met goede projecten (TROG). Downloaden NL
 • Week van het leren- vernieuwen en verbreden, verslag van een conferentie. maart 2006
  Downloaden
 • De Week van het Leren in de Regio, over regionale ondersteuning, maart 2005
  Downloaden:NL EN
 •  

   

  Jaarberichten
   
   
  Inhoud
  Overzicht activiteiten International Commissie inzake leven lang leren
   
  Algemene teksten en artikelen
   
  Artikelen en tkesten mbt Week van het Leren
   
  Lees verder:
  Folkshegeskoalle Schylgeralân - de laatste nog bestaande volkshogeschool op Terschelling
   
  Vhs Overcinge - Havelte - later Vhs Overcinge -De Klencke, opgegaan in Stavoor
  Vhs Olaertsduyn - Rockanje - opgegaan in Odyssee
  Vhs Ons Erf  Berg en Dal         1947 - 1990 opgegaan in Driekant,opleiding & advies - thans zelfstandig Hampshire Hotel landgoed HolthurnseHof 
   
   
  Vhs Geerlingshof - Valkenburg
  later Driekant - Driekant, opleiding & advies - Odyssee
   
   
  Vhs Bergen, thans Blooming
   
   
   
  Vhs Bakkeveen
   
   
  Lijfweek Vhs Drakenburgh -Baarn